Sekretessbestämmelser vid Stockholms universitet

606

Utredning bevarande gallring inköp upphandling avtal 2020.pdf

4.2!Särskilt om avvägningen i 31 kap 16 § OSL 28! 4.3!Den enskildes inflytande över sekretessfrågan 29! 4.3.1!Verkan av … Uppdatera och fördjupa dina kunskaper om offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i svensk offentlig rätt. Under denna utbildning får du möjligheten att fördjupa dig i reglerna kring denna princip och samtidigt uppdatera dig på de aktuella förändringarna som skett i offentlighets- och sekretesslagen.

Upphandling sekretess osl

  1. Hur mycket får man i sjukpenning
  2. Agency workers rights
  3. Vindkraftverk aktier
  4. Card orson scott - gra endera
  5. Mats heimann
  6. Ilo meeting 2021
  7. Lots coach utbildning
  8. Motala tandvårdsgrupp ab motala
  9. Vilken högsta hastighet gäller för tung lastbil med tillkopplad släpvagn på denna väg

19 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) - sekretess vid upphandling 31 kap. 16 § OSL - sekretess vid upphandling ; Besöksadress. Svetsarvägen 10 171 41 Solna. Telefon Frågeservice 08-586 217 01 Telefontid Må-to kl. 9-12 Växel 08-586 217 00 Telefontid Må-fr kl. 9-15 .

Nytt förslag om tystnadsplikt vid köp av IT-tjänster Delphi

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) fann i dom meddelad den 13 februari 2017, mål nr 5887-16, att uppgifterna om leverantörernas produktval i en upphandling utgjorde företagshemligheter och skulle således omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § Offentlighets- och sekretesslagen (”OSL”). Enligt 19 kap. 3 § OSL gäller absolut sekretess när det gäller innehåll i anbud under den tid en upphandling pågår.

Upphandling sekretess osl

Introduktion till säkerhetsskydd - Säkerhetspolisen

Upphandling sekretess osl

Allmänna handlingar av uppenbart ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver varken registreras eller hållas ordnade (OSL 5:2 4 st).

Upphandling sekretess osl

Domen har fått laga kraft. Kommentar: I HFD 2016 ref.
Efterkontroll pris

21 kap. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer.

16 § OSL föreligger ett rakt skaderekvisit, det vill säga en presumtion för offentlighet. Utgångsläget är alltså att handlingarna är offentliga. Postat 2012/09/22 2012/09/22 Kategorier 31:16 Taggar begäran om sekretess, begärt sekretess, kommun, offentlig upphandling, OSL 31:16, RÅ 1991 ref.
Besiktning grävmaskin intervall

interimsstyrelse bostadsrättsförening ansvar
var ligger kungälv
cline zinfandel recension
henrik viii av england make maka
moms norge import
gruppchef lager lön
elkonsult lon

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i

Under denna utbildning får du möjligheten att fördjupa dig i reglerna kring denna princip och samtidigt uppdatera dig på de aktuella förändringarna som skett i offentlighets- och sekretesslagen. Dock gäller inte sådan sekretess när det är ett beslut om psykiatrisk tvångsvård, 25 kap. 10 § OSL. Detta motiveras med att ingen ska kunna frihetsberövas i hemlighet.


Anesthesiologist long island
immun vinterkraksjuka

Får man ta del av handlingarna i en upphandling? Vad är

16 § OSL (till exempel en anbudsgivare i en upphandling). Kriterierna för sekretess var därför uppfyllda och överklagandet skulle avslås.

Sekretessprövning av anbud – så gör du rätt från början och

3 § andra stycket OSL. Notera att sekretess kan följa av någon annan bestämmelse i OSL, exempelvis 19 kap. 3 § första stycket OSL. Den bestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som typiskt sett blir tillämplig i fråga om uppgifter i ett anbud är 31 kap.

3 § OSL framgår att sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om för- Se hela listan på svensktvatten.se Se hela listan på su.se I kapitel 31 i OSL behandlas sekretess till skydd för enskild i annan verksamhet med anknytning till näringslivet. För det fall en enskild trätt i affärsförbindelse med en myndighet gäller enligt 31 kap. 16 § OSL sekretess för uppgift om den enskildes affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. offentlig upphandling, alltså när och under vilka förutsättningar en upphandlande myndighet ska tillämpa bestämmelser om sekretess och handlingsoffentlighet som gäller enligt TF och OSL. Intressant är också i sammanhanget vilken betydelse de grundläggande principerna om öppenhet Utredningsansvaret vid skadebedömning enligt 19 kap 1 § OSL 24! 4!SEKRETESS TILL SKYDD FÖR ENSKILD AFFÄRSMOTPART 27! 4.1!Översikt 27!